ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ประจำปีการศึกษา  2563 จำนวน 1  อัตรา บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว EP

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000