ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ซึ่งโรงเรียนกำหนดประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้พิจารณาหลักฐาน คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000