อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่