ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอน วิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000