ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 และประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งจากประกาศของโรงเรียนข้างต้น กำหนดให้มีการรายงานตัว ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น
ทางโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงขอเลื่อนการรายงานตัวนักเรียนประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จนกว่าจะมีกำหนด และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่