ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SMTE) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000