รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและ อาชีพ รายวิชา ก 23901 กิจกรรมแนะแนว กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)

บทคัดย่อ : https://drive.google.com/file/d/0B8HHf_NinE-yNVNYbU0xSExBa3U5QWNDalFJYmMtUXdNZWpB/view

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000