คำสั่งที่ 595 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของครูผู้ปฏิบัติการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000