บุคลากรกลุ่มเทคโนโลยี

    

นายกณิกนันต์ ดอกบัว
ครูชำนาญการ (คศ.2)

หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี

 

นายภาณุพันธ์ ภาคาผลครู
ชำนาญการ (คศ.2)

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี

 

นางรัตนา ทิพย์วังเมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

 

นางประกายแก้ว เสียงหวาน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

 

นายจตรนต์ สายอุต
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

 

นายรพีพงศ์ ปภิณวชิระบูรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

 

นางนวลพรรณ คมขำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

 

นางสาวปวีณา แนววงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

 

นายอภิชัย แสนใหญ่
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

 

นายวรเทพ  วันกาล
ครู (คศ.1)

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000