บุคลากรกลุ่มสุขศึกษาและพละศึกษา

 

นายไสว หนูแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หัวหน้ากลุ่มพลศึกษาและสุขศึกษา

 

นายชำนาญ แสงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนพลศึกษา

 

นางฉัตรปภา ศรีถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนสุขศึกษา

 

นางสาวอรัญญา หมื่นโฮ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนพลศึกษา

 

นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนสุขศึกษา

 

น.ส.จีระพรรณ คำวังจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนสุขศึกษา

 

นายพิภพ จันทร์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนพลศึกษา

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000