บุคลากรกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

1514 

นายไสว หนูแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

SAWAI@nareerat.ac.th

1504 

นายชำนาญ แสงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ.

ครูผู้สอนพลศึกษา

CHUMNARN@nareerat.ac.th

0000 

นายวรพงศ์ โพธิรังสิยากร
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ. (พลศึกษา)

ครูผู้สอนสุขศึกษา

@nareerat.ac.th

1510 

นางสาวอรัญญา หมื่นโฮ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ.

ครูผู้สอนพลศึกษา

ARUNYA@nareerat.ac.th

1512 

นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนสุขศึกษา

churairat@nareerat.ac.th

1503 

นางสาวจีระพรรณ
คำวังจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.ม.

ครูผู้สอนสุขศึกษา

cherapun@nareerat.ac.th

1505 

นายพิภพ จันทร์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.ม.

ครูผู้สอนพลศึกษา

phiphob@nareerat.ac.th

0000 

ครูผู้สอนพลศึกษา

0000 

0000 

0000 

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่