บุคลากรกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1433 

นางสมพิศ อุทธิยา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ร.ม.

หัวหน้ากลุ่มสังคมศึกษาฯ

sompit_a@nareerat.ac.th

1428 

นางจุรีรัตน์ คลี่ใบ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

jur1900@nareerat.ac.th

1414

นายอรุณ ขาวล้วน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

KA.ARUN@nareerat.ac.th

1417 

นางจุฬารัตน์ ด่านผาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

chularat@nareerat.ac.th

1402 

นายสุริยา ระย้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

SURIYA@nareerat.ac.th

1423 

นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

NAREE_JI@nareerat.ac.th

1412

นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

prapussorn@nareerat.ac.th

1427 

นายกฤตภาส ธนไกรโกศล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
พธ.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

kaisorn@nareerat.ac.th

1404

นายยุรนันท์ สถานป่า
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศษ.บ.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

Yuranan@nareerat.ac.th

1434 

นางสุทธีรา นัยติ๊บ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศษ.บ.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

sutheera_teacher
@nareerat.ac.th

1420

นางวราภรณ์ โลนันท์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.บ.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

@nareerat.ac.th

1437 

นางสาวธัญสิริ กาสนุก
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

tansiri_kasanuk@nareerat.ac.th

1431 

นายสุเนตร ทะก๋า
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

sunet_tk@nareerat.ac.th

1436 

นายทศพร วรรณา
ครู (คศ.1)
ศษ.บ.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

todsaphon_wanna
@nareerat.ac.th

1405 

นายจีรนล คนเที่ยง
ครู (คศ.1)
ค.บ.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

jeeranon_khontheing
@nareerat.ac.th

1425 

นางลลิตา สุปินะ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

lalitta@nareerat.ac.th

1439 

นางสาวพิมพ์ชนิกา ปทุมวิง
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

@nareerat.ac.th

1438  

นายวิศิษฏ์  ดูระยับ
ครู (คศ.1)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

@nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่