บุคลากรกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสมพิศ อุทธิยา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หัวหน้ากลุ่มสังคมศึกษาฯ

 

นางสาวทิพวรรณ ศรีใจวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นายอรุณ ขาวล้วน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นางจุฬารัตน์ ด่านผาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นายสุริยา ระย้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นายกฤตภาส ธนไกรโกศล
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นางคัทลียา กันกา
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นายสุนทร เอี่ยมวิจารณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นางกันยา แก้วเจริญ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นางจุรีรัตน์ คลี่ใบ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นางสาวธัญสิริ กาสนุก
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นางสุทธีรา นัยติ๊บ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นายยุรนันท์ สถานป่า
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นางสาวขวัญศิริ ไทยเก่ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นายทศพร วรรณา
ครู (คศ.1)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

 

นายจีรนล คนเที่ยง
ครู (คศ.1)

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000