1508

นางสายยนต์ ผาทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
พย.บ.

หัวหน้างานพยาบาล

saiyon@nareerat.ac.th

1903

นางกาญจนา บัวคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.ม.

หัวหน้างานแนะแนว

Kan1128@nareerat.ac.th

1911

ว่าที่ ร.อ.ณภัทร ธุระกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนแนะแนว

Krookorn@nareerat.ac.th

1508

นางจันทนา วังกาษร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.ม.

ครูผู้สอนแนะแนว

jantana@nareerat.ac.th

0000

นายณัฐพงศ์ รอดทุกข์
นักวิชาการการเงิน
บช.บ.

กลุ่มงานการเงิน

@nareerat.ac.th

1904

นางสาวชญาภัทร ดีพรมกุล
พนักงานราชการ
ศศ.บ.

ครูผู้สอนแนะแนว

chayapat@nareerat.ac.th

0000

@nareerat.ac.th

0000

@nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่