บุคลากรกลุ่มศิลปะ

 

นายสุรีชัย ศาสตร์นอก
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หัวหน้ากลุ่มศิลปะ

 

นายธนู แสนเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนศิลปะ

 

นายประสาทพร เสนาสุทธิพรครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนดนตรีสากล

 

นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนนาฏศิลป์

 

นางสาวศศิลดา มูลเมือง
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนนาฏศิลป์

 

นางสาวสุญาณี เย็นใจ
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนนาฏศิลป์

 

นางสาวเหมวรรณ ตันพรม
พนักงานราชการ

ครูผู้สอนดนตรีไทย

 

นายสืบพงศ์ หลงเวช
พนักงานราชการ

ครูผู้สอนดนตรีสากล

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000