บุคลากรกลุ่มศิลปะ

1606

นายสุรีชัย ศาสตร์นอก
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

หัวหน้ากลุ่มศิลปะ

SUREECHAI@nareerat.ac.th

1603

นายธนู แสนเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.บ.

ครูผู้สอนศิลปะ

TANUSAN@nareerat.ac.th

1604 

นายประสาทพร เสนาสุทธิพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนดนตรีสากล

johnny@nareerat.ac.th

1605 

นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.ม.

ครูผู้สอนนาฏศิลป์

TOMRAT13@nareerat.ac.th

1607 

นางสาวศศิลดา มูลเมือง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.ม.

ครูผู้สอนนาฏศิลป์

sasilada@nareerat.ac.th

1602 

นางสาวสุญาณี เย็นใจ
ครูผู้ช่วย
ศศ.ม.

ครูผู้สอนนาฏศิลป์

suyanee@nareerat.ac.th

1608

นายวัชชพันธ์ บุญญลัย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศป.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนศิลปะ

watchaphan@nareerat.ac.th

 1611

นายสืบพงศ์ หลงเวช
พนักงานราชการ
ศศ.บ./ป.บัณฑิต

ครูผู้สอนดนตรีสากล

poppy_music@nareerat.ac.th

1610

นางสาวเหมวรรณ ตันพรม
พนักงานราชการ
ศศ.บ.

ครูผู้สอนดนตรีไทย

hemmawan51122404@nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่