บุคลากรกลุ่มศิลปะ

1606

นายสุรีชัย ศาสตร์นอก
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

หัวหน้ากลุ่มศิลปะ

1603

นายธนู แสนเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.บ.

ครูผู้สอนศิลปะ

1604 

นายประสาทพร เสนาสุทธิพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนดนตรีสากล

1605 

นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.ม.

ครูผู้สอนนาฏศิลป์

1607 

นางสาวศศิลดา มูลเมือง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.ม.

ครูผู้สอนนาฏศิลป์

1602 

นางสาวสุญาณี เย็นใจ
ครูผู้ช่วย
ศศ.ม.

ครูผู้สอนนาฏศิลป์

1608

นายวัชชพันธ์ บุญญลัย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศป.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนศิลปะ

 1611

นายสืบพงศ์ หลงเวช
พนักงานราชการ
ศศ.บ./ป.บัณฑิต

ครูผู้สอนดนตรีสากล

1610

นางสาวเหมวรรณ ตันพรม
พนักงานราชการ
ศศ.บ.

ครูผู้สอนดนตรีไทย

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ