บุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์

1333

นางสาวอมรรัตน์ ซำเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์

1329 

นางสุนทรี จันทร์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1315 

นางอรวรรณ ป่าธนู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ.

ครูผู้สอนฟิสิกส์

1302

นางพรพิมล ฮวดหิน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.บ.

ครูผู้สอนเคมี

1335 

นางพัชนี อุปนันไชย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1309

นางธาริณี ระย้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1318 

นางวราภรณ์ กาศมณี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1323 

นางนิรมัย รักวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.ม.

ครูผู้สอนเคมี

1334 

นางสุณิชญา กันทากาศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1345 

นางเพ็ญศรี ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1308 

นางทับทิม กาทองทุ่ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1344 

นางขวัญฤทัย จันทร์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนฟิสิกส์

1319 

นางวาณี สุทธกุล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
กศ.ม.

ครูผู้สอนเคมี

1332 

น.ส.กนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1317 

นางสาวขวัญดาว ใจงาม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1342 

นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
วท.บ.

ครูผู้สอนฟิสิกส์

1336 

นางแอนนา วัชรเกตุ
ครู (คศ.1)
วท.บ.

ครูผู้สอนชีววิทยา

1343 

นายวิทวัส วรรณสุคนธ์
ครู (คศ.1)
วท.บ.

ครูผู้สอนเคมี

1312 

นางสาวประภาพรรณ จันตา
ครู (คศ.1)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1313 

นางสาวณัฐพร แสนอินทร์
ครู (คศ.1)
กศ.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1346 

นายอนุพงศ์ ไพรศรี
ครู (คศ.1) (ลาศึกษาต่อ)
วท.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนเคมี

1349 

นางกัญญารัตน์ สุมนะครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)ศษ.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1310 

นางสาวชรัญญา พานิช
ครูผู้ช่วย
วท.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนฟิสิกส์

1330 

นายวชิรวิทย์ เสมอใจ
ครูผู้ช่วย
กศ.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1304

น.ส.พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กศ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1331 

นางสาวพรณิชา พรหมเสนา
ครูผู้ช่วย
วท.บ./ค.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1347

นางวรางค์ภัทร ตันศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

1348

นายธนาศักดิ์ กองโกย
ครูผู้ช่วย
วท.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

0000

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

@nareerat.ac.th

1350

นางสาววรันภัทร
รัตนการุณจิต
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนเคมี

@nareerat.ac.th

0000

นางสาวสุพิชชา นาเทพ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์

(LAB BOY)

@nareerat.ac.th

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ