บุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์

1333

นางสาวอมรรัตน์ ซำเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์

arale@nareerat.ac.th

1329 

นางสุนทรี จันทร์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

noi_JUNKUM@nareerat.ac.th

1315 

นางอรวรรณ ป่าธนู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ.

ครูผู้สอนฟิสิกส์

n-oi_orawan@nareerat.ac.th

1302

นางพรพิมล ฮวดหิน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.บ.

ครูผู้สอนเคมี

chem_mon@nareerat.ac.th

1335 

นางพัชนี อุปนันไชย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

nee_amp@nareerat.ac.th

1309

นางธาริณี ระย้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

Tarinee2008@nareerat.ac.th

1318 

นางวราภรณ์ กาศมณี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

krumac@nareerat.ac.th

1323 

นางนิรมัย รักวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.ม.

ครูผู้สอนเคมี

RAIN1904@nareerat.ac.th

1334 

นางสุณิชญา กันทากาศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

Sunitchaya_tim@nareerat.ac.th

1345 

นางเพ็ญศรี ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

pensri_tima@nareerat.ac.th

1308 

นางทับทิม กาทองทุ่ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

KruTABTIM@nareerat.ac.th

1344 

นางขวัญฤทัย จันทร์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนฟิสิกส์

khwanrutai_jansuk@nareerat.ac.th

1319 

นางวาณี สุทธกุล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
กศ.ม.

ครูผู้สอนเคมี

waneesc@nareerat.ac.th

1332 

น.ส.กนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

yang_kul@nareerat.ac.th

1317 

นางสาวขวัญดาว ใจงาม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

katom_phy@nareerat.ac.th

1342 

นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
วท.บ.

ครูผู้สอนฟิสิกส์

sonthaya_k@nareerat.ac.th

1336 

นางแอนนา วัชรเกตุ
ครู (คศ.1)
วท.บ.

ครูผู้สอนชีววิทยา

ANNA_SC@nareerat.ac.th

1343 

นายวิทวัส วรรณสุคนธ์
ครู (คศ.1)
วท.บ.

ครูผู้สอนเคมี

witthawat_w@nareerat.ac.th

1312 

นางสาวประภาพรรณ จันตา
ครู (คศ.1)
ค.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

praphaphan_janta@nareerat.ac.th

1313 

นางสาวณัฐพร แสนอินทร์
ครู (คศ.1)
กศ.บ.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

nuttaporn_saenin@nareerat.ac.th

1346 

นายอนุพงศ์ ไพรศรี
ครู (คศ.1) (ลาศึกษาต่อ)
วท.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนเคมี

anupong_pr@nareerat.ac.th

1349 

นางกัญญารัตน์ สุมนะครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)ศษ.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

kphimjant@nareerat.ac.th

1310 

นางสาวชรัญญา พานิช
ครูผู้ช่วย
วท.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนฟิสิกส์

charunya_p@nareerat.ac.th

1330 

นายวชิรวิทย์ เสมอใจ
ครูผู้ช่วย
กศ.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

wachirawit.sam@nareerat.ac.th

1304

น.ส.พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กศ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

porhathai_pip@nareerat.ac.th

1331 

นางสาวพรณิชา พรหมเสนา
ครูผู้ช่วย
วท.บ./ค.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

p.phromsena@nareerat.ac.th

1347

นางวรางค์ภัทร ตันศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

warangpat@nareerat.ac.th

1348

นายธนาศักดิ์ กองโกย
ครูผู้ช่วย
วท.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

t.kongkoey@nareerat.ac.th

0000

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

@nareerat.ac.th

1350

นางสาววรันภัทร
รัตนการุณจิต
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนเคมี

@nareerat.ac.th

0000

นางสาวสุพิชชา นาเทพ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์

(LAB BOY)

@nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่