บุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์

 

นางธาริณี ระย้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์

 

นางสุนทรี จันทร์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางอรวรรณ ป่าธนู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนฟิสิกส์

 

นางพรพิมล ฮวดหิน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนเคมี

 

นางพัชนี อุปนันไชย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางสาวอมรรัตน์ ซำเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนชีววิทยา

 

นางวราภรณ์ กาศมณี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางนิรมัย รักวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนเคมี

 

นางสุณิชญา กันทากาศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางเพ็ญศรี ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางทับทิม กาทองทุ่ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางขวัญฤทัย จันทร์สุข
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนฟิสิกส์

 

นางวาณี สุทธกุล
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนเคมี

 

น.ส.กนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางสาวขวัญดาว ใจงาม
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนฟิสิกส์

 

นางแอนนา วัชรเกตุ
ครู (คศ.1)

ครูผู้สอนชีววิทยา

 

นายวิทวัส วรรณสุคนธ์
ครู (คศ.1)

ครูผู้สอนเคมี

 

นางสาวประภาพรรณ จันตา
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางสาวณัฐพร แสนอินทร์
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นายอนุพงศ์ ไพรศรี
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนเคมี

 

นางสาวจุฑามาศ กันวงค์
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนชีววิทยา

 

นางสาวชรัญญา พานิช
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนฟิสิกส์

 

นายวชิรวิทย์ เสมอใจ
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

น.ส.พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

นางสาวพรณิชา พรหมเสนา
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000