นางสาวมนัสยา โปร่งทราย
วท.บ.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวปิ่นอนงค์ ศฤงคาร
ปวส.

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 

นายธวัชชัย สุเขื่อน
วศ.บ.

เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา

 

นายธรรมรัฐ เขียวประเสริฐ
บธ.บ.

เจ้าหน้าที่ ICT ห้องสมุด

นายชูวิทย์ เสียงหวาน
บธ.บ.

เจ้าหน้าที่เทคนิค

นางธัญชนก ขัดสี
บช.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวดรุณี เทียมแสน
ปวส.

เจ้าหน้าที่แผนงาน

นางสาวสุกัญญา นิลนาค
บธ.บ.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชนากานต์ สมิงค้า
ศศ.บ.

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายวีรศักดิ์ ปัญญา
ปกศ.ชั้นสูง

เจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือ

นางสาวพิมพ์ชนก สีใจ
วท.บ.

เจ้าหน้าที่บุคลากร

นางสาวรพีพรรณ มุ้งทอง
วท.บ./กศ.บ.

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวปุญญิศา เพสอน
วท.บ.

เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวิตรี วังใน
ปวส.

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวดุจธิดา อ้นพิทักษ์
ปวส.

เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นายวัชรภูพงศ์ ใจดี
วท.บ./พธ.บ.

เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นางสาวธนัญญา ลือราช
ศศ.บ.

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวพรศิริ มุตตะศิริ
บธ.บ.

เจ้าหน้าที่ห้อง EP

นางสาวกมลลักษณ์ กาวิจิตร
ร.บ.

เจ้าหน้าที่ห้อง EP

นางสาวนงลักษณ์ ขันแหลม
ปวส.

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนันทิยา วงษาแก้ว
น.บ.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุเมธ สินธุวงศ์
ปวส.

เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่