กลุ่มภาษาไทย

 

นางจันทร์ทิพย์ ทองวัง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย

 

นายพลร่ม ดอกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางวิจิตรา วรรณมาลิกพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางปัณฑารีย์ ต้นกล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางปิยวรรณ สังข์จันทราพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางอารีญา แม่นยำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางรุ่งนภา วงศ์แตงอ่อน
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางวิภารัตน์ ตาวิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางสาวยุรีพร หาญยุทธ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นายวิทยา ปันแก้ว
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง
ครู (คศ.1)

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นางสาวคณิสสร แสงมณี
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนภาษาไทย

 

นายกันตพัฒน์ แสนสา
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนภาษาไทย

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000