บุคลากรกลุ่มภาษาต่างประเทศ

 

นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หัวหน้ากลุ่มภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวจินดา บุญลอด
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

 

นางแสงทอง หนูแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

 

นางสุจิตรา หมีวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

 

นางคนึงนิจ อุตรพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

 

นางจินตนา ทะนันชัย โซเลียม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

 

นางวิไลลักษณ์ วันลังกา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

 

นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

 

นางอังคณา จินะรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

 

นายสุธี ทองวัง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

 

นางภิรายุ คูณเจริญสุข
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน

 

นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน

 

นางรัชชา เล้าสกุล
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน

 

นางนันทพร บุริพา
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน

 

นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน (ฝรั่งเศส)

 

นางสาวทัดดาว ศรชัย
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน (จีน)

 

นางสาวสุภาคินี อินทร์นาก
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน (จีน)

 

นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน (ภาษาญุี่ป่น)

 

นางสาววิภาพรรณ จิตเสงี่ยม
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน (จีน)

 

นางสาวทิพนาถ เพลิดเพลิน
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอน

 

นางสาวนิสิตา แมตเมือง
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน (จีน)

 

นายธีระรัฐ หล้าเชียงของ
ครู (คศ.1)

ครูผู้สอน

 

นางสาวอภิรดี กองบุญ
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอน (ภาษาญุี่ป่น)

 

นางสาวรุ่งนภา ไชยยม
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอน (เกาหลี)

 

นางสาวจุฬารัตน์ ศรีใจอินทร์
ครูอัตราจ้าง

ครูผู้สอน (จีน)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000