บุคลากรกลุ่มภาษาต่างประเทศ

 1821 

นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ./ศศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มภาษาต่างประเทศ

wiboon_th@nareerat.ac.th

1809 

นางสาวจินดา บุญลอด
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.บ.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

judy_da@nareerat.ac.th

1802

นางแสงทอง หนูแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

saengthongnoo@nareerat.ac.th

 1830 

นางสาวจรรยาภรณ์
จันทร์ป้อม
ครูผู้ช่วย กศ.บ.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

chanyapohn@nareerat.ac.th

1810 

นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ./ศศ.ม.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

Wanlika@nareerat.ac.th

 1841 

นางคนึงนิจ อุตรพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.บ./ค.ม.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

khanueng@nareerat.ac.th

1811 

นางจินตนา ทะนันชัย โซเลียม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.ม.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

jintana_t@nareerat.ac.th

 1843 

นางวิไลลักษณ์ วันลังกา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

wilailuck_w@nareerat.ac.th

 1842 

นายสุธี ทองวัง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

sut_tw@nareerat.ac.th

 1857 

นางอังคณา จินะรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

aungkana@nareerat.ac.th

 1806

นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
กศ.ม.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

wanruja@nareerat.ac.th

 1822

นางมณีภัทร บุญญาสัย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศษ.บ./ศศ.ม.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

maneepat_b@nareerat.ac.th

 1816 

นางรัชชา เล้าสกุล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

ratcha@nareerat.ac.th

 1849 

นางนันทพร บุริพา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.บ./บธ.ม.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

nantaporn_b@nareerat.ac.th

 1831 

นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอน (ฝรั่งเศส)

sirintra@nareerat.ac.th

 1820 

นางสาวทัดดาว ศรชัย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.บ.

ครูผู้สอน (จีน)

tuddao@nareerat.ac.th

 1832 

นางสาวสุภาคินี อินทร์นาก
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอน (จีน)

supakhinee@nareerat.ac.th

 1835 

นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอน (ภาษาญุี่ป่น)

balleng21@nareerat.ac.th

  1838

นางสาววิภาพรรณ จิตเสงี่ยม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.บ.

ครูผู้สอน (จีน)

Vipapan@nareerat.ac.th

1804 

นางสาวทิพนาถ เพลิดเพลิน
ครู (คศ.1)
ค.บ.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

tippanart_plerdplern@nareerat.ac.th

  1846

นางนิสิตา สรรชัยพฤกษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอน (จีน)

saipan4628@nareerat.ac.th

 1856 

นายธีระรัฐ หล้าเชียงของ
ครู (คศ.1)
ค.บ.

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

teerarat_l@nareerat.ac.th

 1866 

นางสาวอภิรดี กองบุญ
ครู (คศ.1)
ศษ.บ.

ครูผู้สอน (ภาษาญุี่ป่น)

apiradee_kongboon@nareerat.ac.th

 1825 

นางสาวรุ่งนภา ไชยยม
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.

ครูผู้สอน (เกาหลี)

chaiyom@nareerat.ac.th

1867

นางสาวสกุลกาญจน์ อุ่นสืบ
ครูอัตราจ้าง
ค.บ.

ครูผู้สอน (เกาหลี)

sakunkan_a@nareerat.ac.th

1844

นางสาวเมธินี ทองตัน
ครูอัตราจ้าง
ค.บ.

ครูผู้สอน (จีน)

@nareerat.ac.th

0000

Mr.Emmanuel David Fillis

Teacher

EP Department

0000

Ms.Kimberly-Lyn Baligust
Roldan

Teacher

EP Department

0000

Ms.Fan Dongmei

Teacher

0000

Mr.Vincent Gadian Iran

Teacher

EP Department

0000

Mr.Sarit Tantanasam

Teacher

0000

Ms.Gerardette Daliling
Batay

Teacher

Regulars Program

0000

Ms.Marcelina Magsambol

Teacher

Regulars Program

0000

Mr.James Despojo

Teacher

Regulars Program

0000

Mr.Joshua Paul Diamsen

Teacher

Regulars Program

1834

นางภัสวริญชญ์ วุฒิ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

@nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่