นายสายธาร แดนโพธิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2

นายมนูญ ใจกลม

ช่างไม้ ช.4

นางวาสนา ทนันชัย

พนักงานธุรการ ส.4

นางมณเฑียร ประทิศ

แม่บ้าน บ.2

นายสถิตย์ วรรณา

ช่างไม้

นายจรัญ บ้านหนอง

นักการภารโรง

นายแน่น เวียงชัย

นักการภารโรง

นายธนภูมิ ไชนคำ

คนสวน

นายสุริยันตร คำสุหล้า

พนักงานขับรถ

นายพงษ์กานต์ ใจแก้ว

ช่างไฟฟ้า

นายโดม คื้นคำ

ช่างประปา

นายนพดล บุญชู

ยาม

นายสุเทพ ริยาคำ

ยาม

นายกันณะที แซ่ด้าม

พนักงานขับรถ

นางศรีแพร ร่องแก้ว

แม่บ้าน

นางพิณ ปัญญา

แม่บ้าน

นางรุ่งนภา ติลา

แม่บ้าน

นางคำปุ่น อ่อนน้อม

แม่บ้าน

นางสาวสุวิมล ผ่านเมือง

แม่บ้าน

นางสาวสกุณา กัวตระกูล

แม่บ้าน

นางจันทรคำ เวียงชัย

แม่บ้าน

นางเครือวัลย์ รสเกษร

แม่บ้าน

นางสาวนิตยา ตันจันตา

แม่บ้าน

นายสุทัศน์ นารีจันทร์

คนสวน

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่