โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

   โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๕๑-๑๑๒๔ โทรสารหมายเลข ๐-๕๔๕๑ – ๑๕๐๐ E-mail : nareerat@nareerat.ac.th Website : www.nareerat.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
   เริ่มเปิดสอนปี ๒๔๖๔ โดยกระทรวงธรรมการ ได้มีตราบุษบกตามประทีปน้อยที่ ๑๓/๑๑๔๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔ อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล ประจำมณฑล มหาราษฎร์ฝ่ายสตรีและให้นางสาวอนงค์ ภูมิรัตน์ เป็นครูใหญ่ มหาเสวกตรี พระยาเพ็ชรรัตน์สงคราม อนุญาตให้ใช้สโมสรเสือป่าเก่า ๒ หลัง เป็นสถานที่เล่าเรียน และได้จัดพิธีเปิดป้ายโรงเรียน วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๔ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๔๗ คน
   พ.ศ. ๒๔๙๖ นางสาวเจริญ ยุกตะเสวี เป็นครูใหญ่แทนนางสาวอนงค์ ภูมิรัตน์ซึ่งย้ายตามผู้ปกครองไปกรุงเทพฯ
   พ.ศ. ๒๔๖๘ นางสาวทองอยู่ สปริงเกอร์ (นางทองอยู่ คงอุดม) เป็นครูใหญ่แทน นางจินดา บริหารสิกขะกิจ ที่ย้ายตามสามีไปรับราชการมณฑลภูเก็ต
   พ.ศ. ๒๔๖๙ ทางราชการประกาศยุบ มณฑลมหาราษฎร์ จัดตั้งเป็นจังหวัดโรงเรียนสตรีประจำมณฑลมหาราษฎร์ “นารีรัตน์” จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดแพร่ “นารีรัตน์”
   พ.ศ. ๒๔๗๙ จังหวัดได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ที่หน้าจวนข้าหลวง ถนนคุ้มเดิม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประจำจังหวัดชาย และให้ย้ายโรงเรียนสตรีจากสโมสรเสือป่า (คือบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ในปัจจุบัน) มาเปิดสอน ณ โรงเรียนที่สร้างใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ในปัจจุบัน
   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีแผนการจัดชั้นเรียน ๑๒-๑๓-๑๓ / ๑๓-๑๔-๑๔ จำนวนนักเรียน ๓,๓๘๒ คน จำนวนครู ๑๗๗ คน ลูกจ้างประจำ ๘ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔๕ คน
   ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีแผนการจัดชั้นเรียน ๑๒-๑๒-๑๒ / ๑๒-๑๒-๑๒ จำนวนนักเรียน ๒,๙๔๒ คน จำนวนครู ๑๕๖ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔๕ คน

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000