บุคลากรกลุ่มคณิตศาสตร์

 

นายสมชาย อินตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์

 

นางสุรีย์ แสนเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสดศรี แสงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางพัชรินทร์ อรรถชัยศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นายเกรียงไกร ทองอิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสายสุนี เนตรทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสาวฐิติกาญจน์ กาศลังกา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางวาสนา แสงสร้อย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นายปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสาวสุพัตรา แก้วสีทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสาววรารัตน์ จดจำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสุวนิตย์ ดอกบัว
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสาวกาญจนา ไชยชนะ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นายอลงกรณ์ เอกตะ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

น.ส.ฐานิดา พรหมวัชรานนท์
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางฐิติมา ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางทิพวรรณ ภาคาผล
ครู (คศ.1)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

น.ส.นิราวรรณ หมู่ธรรมไชย
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสาวกมลกานต์ ศรีธิ
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

 

นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000