บุคลากรกลุ่มคณิตศาสตร์

1203

นายสมชาย อินตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วท.บ.

หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์

sominta@nareerat.ac.th

1224

นางสุรีย์ แสนเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

joysanpet@nareerat.ac.th

1240 

ว่าที่ ร.ต.บุญญบุตร ฐาปะนา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
บช.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

boonyaboot@nareerat.ac.th

1241 

นางสาวสุกัญญาภัค
เลี้ยงไกรลาศ
ครูผู้ช่วย ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

sukanyaphak@nareerat.ac.th

1207 

นายวรคุณ ทองอิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

kriangkrai@nareerat.ac.th

1225 

นางสายสุนี เนตรทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

saisunee@nareerat.ac.th

1222 

นางสาวฐิติกาญจน์ กาศลังกา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

krusonnr@nareerat.ac.th

1208

นางวาสนา แสงสร้อย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

Wasana@nareerat.ac.th

1230 

นายปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./ศษ.ม.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

piyaphat_s@nareerat.ac.th

1232 

นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

nunmanat@nareerat.ac.th

1223 

นางสาวสุพัตรา แก้วสีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

supattra_k@nareerat.ac.th

1220 

นางสาววรารัตน์ จดจำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

wararatt@nareerat.ac.th

1229 

นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

wachirapa_p@nareerat.ac.th

1227

นางสุประวีณ์ ดอกบัว
ครูชำนาญการ (คศ.2)
วท.บ./กศ.ม.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

suwanit.i@nareerat.ac.th

1228 

นางสาวกาญจนา ไชยชนะ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

kanjana@nareerat.ac.th

1231 

นายอลงกรณ์ เอกตะ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

alongkorn_eakta@nareerat.ac.th

1234 

น.ส.ฐานิดา พรหมวัชรานนท์
ครู (คศ.1)
กศ.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

thanida_promwatcharanon
@nareerat.ac.th

1235 

นางฐิติมา ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

thitima_s@nareerat.ac.th

1202 

นางทิพวรรณ ภาคาผล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
กศ.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

thippawan@nareerat.ac.th

1236 

น.ส.ณิชชาวีณ์ หมู่ธรรมไชย
ครู (คศ.1)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

nirawan@nareerat.ac.th

1238 

นางสาวกมลกานต์ ศรีธิ
ครู (คศ.1)
กษ.ม.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

kamonkarn_s@nareerat.ac.th

1239 

นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง
ครูผู้ช่วย
ค.บ.

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

supisara@nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่