บุคลากรกลุ่มการงานอาชีพ

1706 

นางเบญจพร จะเฮิง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
คศ.บ.

หัวหน้ากลุ่มการงานอาชีพ

BENJAPORN@nareerat.ac.th

1711 

นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนการงานอาชีพ

natchanan@nareerat.ac.th

1710 

นายฐากูร ธนานุศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนเกษตร

TAGOON@nareerat.ac.th

1735 

นางสาวจงพิศ กาศสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนการงานอาชีพ

jongpit@nareerat.ac.th

1723 

นายสนอง ธนะภาษี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วท.บ.

ครูผู้สอนเกษตร

sanong2506@nareerat.ac.th

1736 

นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศศ.บ.

ครูผู้สอนเกษตร

saknipol_k@nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่