บุคลากรกลุ่มการงานอาชีพ

 

นางเบญจพร จะเฮิง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หัวหน้ากลุ่มการงานอาชีพ

 

นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนการงานอาชีพ

 

นายฐากูร ธนานุศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนเกษตร

 

นางสาวจงพิศ กาศสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนการงานอาชีพ

 

นายสนอง ธนะภาษี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอนเกษตร

 

นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ
ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอนเกษตร

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000