ตารางการมาเรียนและใช้ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางการมาเรียนและใช้ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .pdf


©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000