รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Classroom จำนวน : 58 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0009 วรารัตน์ จดจำ ns2eonn ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 5
NR0010 นิสิตา สรรชัยพฤกษ์ 277ho2w จ30227 HSK ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10 ห้อง 11
NR0012 สนธยา กาศสมบูรณ์ wghd7f6 ว30216 ฟิสิกส์5 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0015 ขวัญฤทัย จันทร์สุข fgwn6ay ว30216 ฟิสิกส์5 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
NR0023 นางพรพิมล. ฮวดหิน nlxmvnm ว30225 เคมี5 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0024 อมรรัตน์ ซำเจริญ tphtycy ว30245 ชีววิทยา 5 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 5
NR0030 วรเทพ วันกาล 2vomw6e ว30173 วิทยาการคำนวณ 3 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0040 ปิยวรรณ สังข์จันทราพร sdtgftc ท33101 ภาษาไทย 5 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0042 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม i6i37vf ญ 30205 ภาษาญี่ปุ่น 5 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 12
NR0049 นางรัชชา เล้าสกุล bkbpgc4 อ33101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 12
NR0054 นางสดศรี แสงแก้ว f4svr4x ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 ห้อง 6
NR0056 นายสุริยา ระย้าแก้ว akr7vw7 ส33101 สังคมศึกษา 5 สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10
NR0063 นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง iea4h5p ฝ 30205 ภาษาฝรั่งเศส 5 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 12
NR0070 นางสาวจินดา บุญลอด cfgxejc อ33101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 11
NR0078 นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์ d2uyeg5 ท30210 หลักการใช้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0095 นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล pmaabzb ส33103 ประวัติศาสตร์ไทย1 สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0102 นางสาวทิพนาถ เพลิดเพลิน tig6aak อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0107 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม 4ngqcgq ก 33922 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0116 นางกาญจนา บัวคำ 2ewkzbv ก33901 แนะแนว ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0124 ทัดดาว ศรชัย 26zf3sm 000000 ติวจีน ม.6 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10 ห้อง 11


จำนวน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>