รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Classroom จำนวน : 69 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0355 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ h3qxxum พ32101 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10
NR0356 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ s3emxli พ32101 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11
NR0360 ศศิลดา มูลเมือง zqipaat ศ32101 นาฏศิลป์ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0368 พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ l2m4r42 ว30283 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1
NR0370 จุฑามาศ กันวงค์ seafxdz ว30248 ชีววิทยา 8 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1
NR0380 นางสาวฐานิดา พรหมวัชรานนท์ xh7agjq ค30203 คณิตศาสตร์ ม.5 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4
NR0381 นางฐิติมา ศรีจันทร์ efemmpt ค30203 ค30227 คณิตศาสตร์ ม.5 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 ห้อง 7
NR0382 พลร่ม ดอกแก้ว 6xksy7q ท32101 ภาษาไทย3 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0383 ชรัญญา พานิช v6y4744 ว30267 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6


จำนวน : 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4