รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Classroom จำนวน : 69 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0289 นางประกายแก้ว เสียงหวาน cknd3cv ว30175 การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0291 นางประกายแก้ว เสียงหวาน vx7wog2 ว30256 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9
NR0295 ศศิลดา มูลเมือง zqipaat ศ32101 นาฏศิลป์ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0296 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ q3wxqqd พ32101 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8
NR0313 ศศิลดา มูลเมือง zqipaat ศ32101 นาฏศิลป์ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0314 นางมณีภัทร บุญญาสัย 3lzp4z3 อ30228 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0316 อภิรดี กองบุญ ui5ykpm ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0317 พลร่ม ดอกแก้ว 6xksy7q ท 32101 ภาษาไทย 3 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0318 นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์ hg6rgvj อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0320 นางสาวขวัญดาว ใจงาม Pesks5r ว30105 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0321 นางณัฐธิดา แสนใหญ่ 3a2fpqy ท30211 ประวัติวรรณคดี ๑ ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0322 ชญาภัทร ดีพรมกุล 3pui5gu ก32901 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0323 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ nghthpd พ32101 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0324 กันยา แก้วเจริญ 22nocdo ส 30203 สังคมศึกษาเพิ่มเติม เศรษฐกิจประเทศไทย สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0325 นางประกายแก้ว เสียงหวาน cknd3cv ว30175 การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0326 ศศิลดา มูลเมือง zqipaat ศ32101 นาฏศิลป์ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0327 นางมณีภัทร บุญญาสัย 3lzp4z3 อ30228 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0348 รุ่งนภา วงศ์แตงอ่อน as72jqs ท30206 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8
NR0349 ครูจตรนต์สายอุต ronet5w ว 30172 วิทยาการคำนวณ เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
NR0354 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ iqhhtu5 พ32101 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9


จำนวน : 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>