รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Classroom จำนวน : 69 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0114 อภิรดี กองบุญ ui5ykpm ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0130 นันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ nvtf2cm ค32101 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 11
NR0137 พลร่ม ดอกแก้ว 6xksy7q ท 32101 ภาษาไทย 3 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0149 นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์ hg6rgvj อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0169 นายสนอง ธนะภาษี ewvxgft ง32104 การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0170 นางแสงทอง หนูแก้ว 34gx26v อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0175 ธนาศักดิ์ กองโกย bmvhc46 ว32163 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
NR0192 นางสาวขวัญดาว ใจงาม Pesks5r ว30105 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0195 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ 5eyv4ly ท32101 ภาษาไทย3 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 8 ห้อง 10
NR0197 นางณัฐธิดา แสนใหญ่ 3a2fpqy ท30211 ประวัติวรรณคดี ๑ ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0213 กันตพัฒน์ แสนสา bsvux26 ท30211 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0229 นางรุ่งนภา วงศ์แตงอ่อน as72jqs ท30206 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9
NR0253 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม e3io6rm จ30225 HSK ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10
NR0254 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม t2n4lhz จ30225 HSK ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11
NR0255 นางวาณี สุทธกุล oqngzwi ว 30223 เคมี 3 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0260 ชญาภัทร ดีพรมกุล 3pui5gu ก32901 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0267 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ n ghthpd พ32101 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0275 ศศิลดา มูลเมือง zqipaat ศ32101 นาฎศิลป์​ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9
NR0278 นางสาวรุ่งนภา ไชยยม 2tfixof ก30203 ภาษาเกาหลี 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12
NR0285 กันยา แก้วเจริญ 22nocdo ส 30203 สังคมศึกษาเพิ่มเติม เศรษฐกิจประเทศไทย สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12


จำนวน : 4 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>