รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Classroom จำนวน : 69 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0001 วิทวัส วรรณสุคนธ์ bzxrcpc ว30125 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0002 จตรนต์ สายอุต ronet5w ว30172 วิทยาการคำนวณ 2 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0004 ศศิลดา มูลเมือง zqipaat ศ32101 นาฏศิลป์ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0005 สนธยา กาศสมบูรณ์ l7fehsi ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0011 ชรัญญา พานิช tvukf4t ว30214 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2
NR0021 นางวาณี สุทธกุล oqngzwi ว 30223 เคมี 3 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0029 จุฑามาศ กันวงค์ gb5umpu ว302243 ชีววิทยา 3 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 6
NR0036 อรวรรณ ป่าธนู bkcedhk ว30214 ฟิสิกส์ 3 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0047 พรณิชา พรหมเสนา iq54wjv ว30125 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 3
NR0059 นางมณีภัทร บุญญาสัย mswtaqv อ32101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 ห้อง 7
NR0061 นางมณีภัทร บุญญาสัย 3lzp4z3 อ30228 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0064 นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง vjdqej6 ฝ 30203 ภาษาฝรั่งเศส 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11
NR0090 ภาณุพันธุ์ ภาคาผล 7aav7kq ว30310 การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9
NR0092 นางสาว อรัญญา หมื่นโฮ้ง ylfxtj4 พ32102 พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0103 ทศพร วรรณา zrlecjf ส32101 สังคมศึกษา 3 สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0104 ทัดดาว ศรชัย qbfml5f จ30203 ภาษาจีนกลาง3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10 ห้อง 11
NR0108 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม fbgbcoi ก 32922 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0110 ทัดดาว ศรชัย ah5tnin จ30209 ภาษาจีนกลางฟัง-พูด 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10 ห้อง 11
NR0111 ทัดดาว ศรชัย 6jtxfh7 จ30219 ภาษาจีนเบื้อง ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5
NR0112 ทัดดาว ศรชัย dl6rn33 จ30219 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9


จำนวน : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>