รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Classroom จำนวน : 55 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0252 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม alfrdn7 จ30223 HSK ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11
NR0258 ณิชชาวีณ์ หมู่ธรรมไชย mgrqif2 ค31101 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ห้อง 5
NR0262 นางจันทนา วังกาษร dnaob67 ก31901 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0277 นางสาวรุ่งนภา ไชยยม m3sdd74 ก30201 ภาษาเกาหลี 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 12
NR0282 สุวนิตย์ ดอกบัว Ksivv4n ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 6
NR0283 สุวนิตย์ ดอกบัว xvgbkcn ค31101 คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ห้อง 5
NR0284 สุวนิตย์ ดอกบัว 2iod26n ค30231 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9
NR0287 ณิชชาวีณ์ หมู่ธรรมไชย mxhs23e ค31101 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5
NR0290 นางประกายแก้ว เสียงหวาน 2qurhs6 ว30236 ตารางการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9
NR0335 นางเบญจพร จะเฮิง jerk46w ง30215 อาหารพื้นเมือง การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10
NR0347 นางสาวจงพิศ กาศสกุล yrt2kph ง30219 ประดิดประดอย การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10
NR0359 นางนวลพรรณ คมขำ fq7surr ว30174 การออกแบบและเทคโนโลยี1 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0366 พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ q647db4 ว30241 ชีววิทยา 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
NR0367 พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ ufslwou ว30246 ชีววิทยา 6 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
NR0372 นางจุฬารัตน์ ด่านผาทอง ko7ggzp ส30222 ก้าวทันอาเซียน สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12


จำนวน : 3 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3