รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Classroom จำนวน : 55 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0136 นางจันทร์ทิพย์ ทองวัง g5fyu23 ท31101 ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0141 อรุณ ขาวล้วน bzsc2ie ส31102 สังคมศึกษา 2 สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0146 นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ 4v6dyex ค30225 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ห้อง 8
NR0147 นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ ycdvuua ค31101 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ห้อง 8
NR0148 นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ ho3hzf6 ง31103 การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0152 นันทพร บุริพา b6m3qma อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 7 ห้อง 9
NR0155 นางจุรีรัตน์ คลี่ใบ ogeyavn ส31101 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
NR0163 นางสาวสุภาคินี อินทร์นาก dgmp27k จ30217 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5
NR0167 นางสาวสุภาคินี อินทร์นาก eug7gwo จ30217 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9
NR0177 ธนาศักดิ์ กองโกย sh7adjl ว30241 ชีววิทยา 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0181 นายกันต์ธนัชย์ กันติธรานนท์ 6l3wrsp ท 20202 การเขียนสื่อความ ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0190 นางสาวกนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร coupfbg ว30265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0193 นางสาวขวัญดาว ใจงาม Jiahy22 ว30212 ฟิสิกส์1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0194 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ l6t4exh ท30201 วรรณกรรมปัจจุบัน ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9
NR0199 คนึงนิจ อุตรพงศ์ k24gmom อ31101 ภาษาอังกฤษ1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0201 ภาณุพันธุ์ ภาคาผล wujw7yr ว30171 วิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0202 ภาณุพันธุ์ ภาคาผล gf5qbxp ว30307 ออกแบบมัลติมีเดีย วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9
NR0227 นางแสงทอง หนูแก้ว tdy2cmr อ30207 ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0237 ธีระรัฐ หล้าเชียงของ s42vm6g อ30218 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ห้อง 8
NR0251 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม zfh75z7 จ30223 HSK ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10


จำนวน : 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>