รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Classroom จำนวน : 55 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0006 วรารัตน์ จดจำ rfvs7qy ค31109 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
NR0007 วรารัตน์ จดจำ dz3hdxw ค30237 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
NR0014 พัชนี อุปนันไชย tjwr6xg ว30212 ฟิสิกส์ 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
NR0017 วิทวัส วรรณสุคนธ์ 7vruzrg ว30221 เคมี 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ห้อง 5
NR0018 พัชนี อุปนันไชย ogto56u ว30201 ฟิสิกส์ 7 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
NR0027 นางเพ็ญศรี ธิมา cqs2yw5 ว30147 วิทยาศาสตร์์์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 5
NR0035 ทิพนาถ เพลิดเพลิน 6e4thnl อ31101 ภาษาอังกฤษ 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 11
NR0050 สุรีชัย ศาสตร์นอก xaarsqp ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน (ทัศนศิลป์) ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0051 นางนิรมัย รักวิชา x452hut ว30221 เคมี 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 6
NR0052 ปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์ yigti56 ค31105 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0065 นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง uyvb2to ฝ 30201 ภาษาฝรั่งเศส 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11
NR0077 นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์ sb2mhom ท31101 ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 8 ห้อง 10
NR0085 นายกณิกนันต์ ดอกบัว qtre22d ว30306 การสร้างงานกราฟิก เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9
NR0088 นางสุณิชญา กันทากาศ WlZhg2n ว30147 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 6
NR0091 นางสาว อรัญญา หมื่นโฮ้ง 3vatcee พ31102 พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0093 อภิรดี กองบุญ glv42bz ญ30201 ภาษาญี่ปุ่น1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 12
NR0096 นิสิตา สรรชัยพฤกษ์ umxdjkv จ30207 ภาษาจีนฟัง-พูด1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10 ห้อง 11
NR0109 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม iotg4fe ก 31922 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0123 น.ส.สุภาคินี อินทร์นาก wsxc62r จ30201 ภาษาจีนกลาง 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10 ห้อง 11
NR0125 น.ส.สุภาคินี อินทร์นาก dgmp27k จ30217 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9


จำนวน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>