รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Classroom จำนวน : 42 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0127 บุญญบุตร ฐาปะนา zzqj2mr ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2
NR0131 กฤตภาส ธนไกรโกศล kuzzbld ส 23111 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 12
NR0133 กฤตภาส ธนไกรโกศล dmxptu4 ส23103 ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 7 ห้อง 12
NR0171 นางเบญจพร จะเฮิง 77dc2dc ง23102 การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0172 ธนาศักดิ์ กองโกย qblehmm SC23101 Science 5 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ห้อง 3
NR0173 นางสาวณัฐพร แสนอินทร์ ucu5wor ว23101 วิทยาศาสตร์5 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 7 ห้อง 9
NR0184 ขวัญศิริ ไทยเก่ง 3cjk245 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10
NR0196 นางณัฐธิดา แสนใหญ่ gqrdbtp ท23101 ภาษาไทย5 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0198 นางปัณฑารีย์ ต้นกล 2g3vvsi ท23101 ภาษาไทย5 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10
NR0218 วัลลิกา อ่วมทิพย์ hv3nt2w อ23101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12
NR0221 เหมวรรณ ตันพรม udw5cza ศ23104 ดนตรี ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0231 สืบพงศ์ หลงเวช 6o4t5rd ศ23102 ดนตรี ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0234 ไสว หนูแก้ว in4de7y พ23101 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0235 ไสว หนูแก้ว clwrnom พ23102 พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ห้อง 5
NR0236 ธีระรัฐ หล้าเชียงของ lk6x33s อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
NR0242 วรพงศ์ โพธิรังสิยากร l2rfgeg พ23102 พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0264 สุญาณี เย็นใจ gr5sfvm ศ23101 ศิลปะ5 (นาฏศิลป์) ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0266 นาง รัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ xq2uqk3 ศ21105 ศิลปะ5 ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0271 นายณภัทร ธุระกิจ gwzt3q3 ก 23901 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0281 นางสาวรุ่งนภา ไชยยม 554x2eq ก20205 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 5 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5


จำนวน : 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>