รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Classroom จำนวน : 42 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0008 ปวีณา แนววงศ์ f57n43v ว23108 การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0013 นางสาวกาญจนา ไชยชนะ otipdlw ค23101 คณิตศาสตร์ 5 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 8
NR0016 เสาวณีย์ ดังก้อง cw7zeee ท23101 ภาษาไทย 5 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 7 ห้อง 9
NR0039 นางธาริณี ระย้าแก้ว 7u2cq35 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0045 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม qy3q45d ญ 20205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 5 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4
NR0053 นางนิรมัย รักวิชา 6lyp4gm ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ห้อง 11
NR0066 วิไลลักษณ์ วันลังกา l6mnup3 อ20301 ภาษาอังกฤษ 5 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 10
NR0067 วิไลลักษณ์ วันลังกา ldz7tgh อ23105 ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด 5 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 7 ห้อง 10
NR0072 นายวัชชพันธ์ บุญณลัย pkpskzl ศ 33101 ศิลปะ5 ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7
NR0074 นางคัทลียา กันกา dogivwv ส23111 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ห้อง 7
NR0075 นางคัทลียา กันกา ghabr5o ส23103 ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0081 อังคณา จินะรักษ์ gtvd2x5 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0094 ลลิตตา สุปินะ 54xfmqf ส 23111 สังคมศึกษา 11 สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ห้อง 3
NR0101 นางทิพวรรณ ภาคาผล nmfbixv ค23101 คณิตศาสตร์ 5 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 ห้อง 7
NR0106 นายธนู แสนเพ็ชร์ kubdimt ศ23101 ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0113 ทัดดาว ศรชัย rfyryc5 จ20217 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 5 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6
NR0115 ขวัญศิริ ไทยเก่ง tda6ph5 ส23111 สังคมศึกษา 11 สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11
NR0120 นายอภิชัย แสนใหญ่ e7lpwh6 ว30173 วิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0121 นางสายสุนี เนตรทิพย์ S32jmf4 ค23101 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0122 นางสาวฐิติกาญจน์ กาศลังกา fvkquum ค23101 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ห้อง 9 ห้อง 11


จำนวน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>