รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Classroom จำนวน : 55 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0274 นายธนู แสนเพ็ชร์ vflop7z ศ22101 ทัศนศิลป์ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0280 นางสาวรุ่งนภา ไชยยม 6v66s5r ก20203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3
NR0293 นางสาววชิราภา เพชรหาญ vqejnam ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2
NR0328 พัชรินทร์ อรรถศีร Orj6oq5 120201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8
NR0329 นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ 4evsslh ง,22102 การงานอาชีพ ม.2 การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2
NR0330 นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ ds2wmvg ง22102 การงานอาชีพ ม.2 การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3
NR0331 นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ 2u5rq3h ง22102 การงานอาชีพ ม.2 การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4
NR0332 นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ P6u5wum ง22102 การงานอาชีพ ม.2 การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5
NR0333 นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ y6fpm3x ง22102 การงานอาชีพ ม.2 การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6
NR0334 ครูเกรียงไกร ทองอิน lh2v2ca ค22010 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11
NR0364 นายธนู แสนเพ็ชร Vflop7z ศ22101 ทัศนศิลป์ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12
NR0365 วัลลิกา อ่วมทิพย์ arv33bn อ22101 อังกฤษพื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0384 ครูกัญญารัตน์ สุมนะ 4spfrfw ว22101 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8
NR0385 จีรนล คนเที่ยง wzbdnvp ส22109 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8
NR0386 จีรนล คนเที่ยง wzbdnvp ส22109 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8


จำนวน : 3 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3