รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Classroom จำนวน : 55 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0180 สืบพงศ์ หลงเวช Uh3byhi ศ22101 ดนตรี ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0204 จตรนต์ สายอุต zzxzxwa ว22103 เทคโนโลยี เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0211 วิจิตรา วรรณมาลิกพันธ์ p534a5g ท22101 ภาษาไทย 3 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 6
NR0212 กันตพัฒน์ แสนสา p534a5g ท22101 ภาษาไทย 3 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0219 นางสาวจุฑามาศ กันวงค์ vfs4hoh Sc22101 Science 3 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2
NR0220 นางสมพิศ อุทธิยา ldwbb7e ส22103 ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0223 นางวาสนา แสงสร้อย vka3ugi ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 7
NR0239 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม zifflkp จ20203 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1
NR0241 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม toyzfn4 จ20203 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5
NR0243 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม v7eqrtc จ20203 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6
NR0244 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม 2zkemyi จ20203 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7
NR0245 จีระพรรณ คําวังจันทร์ 3cxgjy7 พ22101 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0246 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม tn2fwig จ20203 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8
NR0247 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม 37givkt จ20203 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9
NR0248 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม 5a6aaof จ20203 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10
NR0249 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม rdgeu5t จ20203 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11
NR0250 นางสาว วิภาพรรณ จิตเสงี่ยม 7gn3yeu จ20203 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12
NR0263 ชญาภัทร ดีพรมกุล thi6l3j ก22901 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0265 กัญญรัตน์ สุมนะ 4spfrfw ว22101 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ห้อง 8 ห้อง 11
NR0270 นางวาสนา​ แสงสร้อย vka3ugi ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 7


จำนวน : 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>