รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Classroom จำนวน : 55 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0019 พัชรินทร์ อรรถชัยศิริ orj6oq5 I20201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0033 นางทับทิม กาทองทุ่ง eel3i6c ว22101 วิทยาศาสตร์3 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 7 ห้อง 9
NR0034 จีรนล คนเที่ยง wzbdnvp ส22109 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0044 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม 44tcs4a ญ 20203 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3
NR0055 นายชำนาญ แสงแก้ว te7bzsh พ22102 พลศึกษา 2 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0068 สุทธีรา นัยติ๊บ ccy37q7 ส22109 สังคมศึกษา9 สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0069 นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน i3wqfce อ22101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 9 ห้อง 10
NR0087 นายวิทยา ปันแก้ว ouyp37a ท22101 ภาษาไทย 3 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0119 นางวราภรณ์ กาศมณี y5mi4sj ว20215 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1
NR0126 น.ส.สุภาคินี อินทร์นาก ysn63rf จ20215 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4
NR0128 บุญญบุตร ฐาปะนา x2yyn7i ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9
NR0138 .สุธี ทองวีง ktcdlm5 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8
NR0139 สุธี ทองวัง 3qyjkpt อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง พูด ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0140 นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน e2oc7qq อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7
NR0143 สุญาณี เย็นใจ r4snpz5 ศ22101 ศิลปะ 3 ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0151 นางรัตนา ทิพย์วังเมฆ katoxjx ว22107 วิทยาการคำนวณ 2 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0157 นางสาวสุพัตรา แก้วสีทอง udjsbqv ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 4 ห้อง 8
NR0158 นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ tiiey4t ง22102 การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0159 นายเกรียงไกร ทองอิ่น lh2v2ca ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0174 นางสาวประภาพรรณ จันตา tsgsjtk ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ห้อง 6 ห้อง 10 ห้อง 12


จำนวน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>