รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Classroom จำนวน : 39 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0161 นางอารีญา แม่นยำ hp2qlfw ท32101 ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0178 นางสุรีย์ แสนเพ็ชร์ wvm4q6s ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ห้อง 8 ห้อง 12
NR0182 นางสาวคณิสสร แสงมณี vmkha4j ท21101 ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0200 นางสาวชนากานต์ สมิงค้า pzs2r76 ท 20211 การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0205 นางลลิตตา สุปินะ bdinpiq ส 21107 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0206 นายรพีพงศ์ ปภิณวชิระบูรณ์ e757occ ว21108 การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0210 ปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์ fnasy2x ค21101 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ห้อง 5
NR0214 สุเนตร ทะก๋า 3mwm3xw ส21103 ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0215 สุเนตร ทะก๋า pphngl7 ส21107 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4
NR0222 นางฉัตรปภา ศรีถาวร hbrwupc พ21101 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0232 ไสว หนูแก้ว mym5dg4 พ21102 พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8
NR0240 วรพงศ์ โพธิรังสิยากร fvbgpbr พ21102 พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0261 นางจันทนา วังกาษร 7w6vsgi ก 21901 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0272 นายชั้น มั่นเหมาะ psu5krg ก 21901 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0279 นางสาวรุ่งนภา ไชยยม 7btbvqy ก20207 พื้นฐานการออกเสียงภาษาเกาหลี ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
NR0297 จรรยาภรณ์ จันทร์ป้อม xxoxjyl อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 12
NR0303 นางสาวณัฐพร แสนอินทร์ udynn2z ว20209 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
NR0387 จิตนาทะนันชัยโซเลียม khdq7nk อ21101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8
NR0388 ภิรายุ คูณเจริญสุข fena2uc อ21101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8


จำนวน : 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2