รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Classroom จำนวน : 39 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0003 จตรนต์ สายอุต wylmdmw ว20223 การเขียนโปรแกรม 1 (Web Text Editor:HTML) เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
NR0020 แอนนา วัชรเกตุ ox2zumn ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 6 ห้อง 10
NR0025 เหมวรรณ ตันพรม h2llyxh ศ21101 ดนตรี ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0026 นางสุนทรี จันทร์คำ wg4gjjo ว21101 วิทยาศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ห้อง 5 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง 11
NR0043 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม jdu4f6m ญ 20201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
NR0046 ครูจรรยาภรณ์ จันทร์ป้อม xxoxjyl อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
NR0060 นางภิรายุ คูณเจริญสุข fena2uc อ21101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10
NR0062 นางมณีภัทร บุญญาสัย yqnpm56 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0073 นางสาวทิพวรรณ ศรีใจวงศ์ aetyccq ส21107 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 5 ห้อง 7
NR0079 นางสาวธัญสิริ กาสนุก 4xahzll ส21107 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ห้อง 6 ห้อง 8 ห้อง 10 ห้อง 12
NR0086 นายกณิกนันต์ ดอกบัว yradrmn ว21107 วิทยาการคำนวณ 1 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0089 นาง รัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ pntm3jr ศ21101 ศิลปะ1 ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0098 สมชาย อินตา lxzwnac ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 ห้อง 9 ห้อง 10
NR0099 สมชาย อินตา 43y4z22 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 ห้อง 9 ห้อง 10
NR0105 นางสุรีย์ แสนเพ็ชร์ llucxm4 ค21101 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 12
NR0118 นางวราภรณ์ กาศมณี y4urulx ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ห้อง 4 ห้อง 8 ห้อง 10
NR0142 จงพิศ กาศสกุล 7uritcm ง21102 การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
NR0144 นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง g3hpfob ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 11
NR0150 วัชชพันธ์ บุญณลัย ue3kcob ศ 21101 ทัศนศิลป์ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12
NR0156 จินตนา ทะนันชัย โซเลียม khdq7nk อ21101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10


จำนวน : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>